Privacybeleid

Served by nana’s kitchen ( “wij”, “ons”, “onze”, “Zokkn.be”) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Served by nana’s kitchen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met ons, de contactgegevens vind je aan het einde van ons privacybeleid.

Verwerkingsdoeleinden

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan served by nana’s kitchen, Statiestraat 46, 2180 Ekeren, info@zokkn.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens: de klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: – een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@zokkn.be .

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Combell heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Combell is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en alle webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘uitschrijven’ link. Als je hierop klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.

MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Combell. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Combell heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Veiligheid

De beveiliging van jouw persoonlijke gegevens vinden wij heel belangrijk. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, bewaren we jouw gegevens op een beveiligde server en zijn passende veiligheidsmaatregelen getroffen om wijzigingen, verlies of misbruik van gegevens die onder onze controle staan te voorkomen. Als je op enig moment vermoedt of je bewust wordt van een beveiligingsincident (dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld verdachte communicatie ontvangt van iemand die zichzelf voordoet als een medewerker van Served by nana’s kitchen of van een dupe-website die beweert aangesloten te zijn bij Zokk’n of Served by nana’s kitchen), stuur de mededeling naar ons of meld het incident via e-mail naar info@zokkn.be.

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Verzameling van gegevens

Wij verzamelen jouw persoonlijke informatie in een aantal situaties. Wanneer jij je aanmeldt voor onze mailinglijst, vragen wij jouw naam en e-mailadres. We verzamelen ook de persoonlijke informatie die jij verstrekt wanneer je contact met ons opneemt, als jij je aanmeldt voor of als je deelneemt aan één van onze evenementen/wedstrijden of bij de aanvraag van een offerte. We houden ook een overzicht bij van berichten die jij naar ons per e-mail verstuurt. Daarnaast bewaren we ook jouw bedrijfs- en facturatiegegevens en facturen. Contactgegevens verstrekt door het uitwisselen van business cards of door middel van telefonisch contact, kunnen opgeslagen worden.
Als jij onze website gebruikt, hou er dan rekening mee dat we mogelijk ook de pagina’s die je bezoekt en informatie over jouw computer registreren. Zoals de gebruikte browser, jouw netwerklocatie, het type verbinding dat je gebruikt (bijv. breedband, ASDL enz.) en jouw IP-adres. We doen dit door cookies te gebruiken (hoewel de informatie die we via onze cookies verzamelen anoniem blijft, dus we kunnen niet zeggen wie je bent). Zie ons cookie-beleid hieronder voor meer informatie over wat een cookie is en hoe we die gebruiken op onze website.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Served by nana’s kitchen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij klant bent bij ons. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en de documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Marketing

Wij wensen jou graag informatie mee te geven over onze promoties, evenementen of andere relevante zaken waarvan wij denken dat ze voor jou interessant zijn. We kunnen jou dergelijke informatie per post, e-mail en/of telefoon sturen, tenzij jij ons gevraagd hebt dit niet te doen. Als klant of wanneer je ons eerder om informatie en/of diensten hebt gevraagd, kunnen we jou informatie per e-mail sturen. In elk marketing e-mailbericht dat we jou sturen, geven we je de mogelijkheid om je volledig af te melden van onze mailings. Wij delen jouw persoonlijke gegevens niet met externe organisaties. Je kan je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrieven en mailings en wanneer je wilt dat wij al jouw gegevens wissen dan kan dat via een mail naar info@zokkn.be.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw e-mailadres dat bij ons gekend is. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie Recht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat met de beperking rekening wordt gehouden.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Served by nana’s kitchen. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Cookies

Served by nana’s kitchen maakt gebruik van cookies, die ons onder andere helpen om jouw ervaring met onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat die optimaal presteert zoals jij verwacht. Cookies zijn tekstbestanden met kleine stukjes informatie die naar jouw computer of mobiele apparaat worden gedownload. Ze kunnen jouw ervaring met het gebruik van een website verbeteren, bijvoorbeeld door jouw gebruik van onze website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om aan jouw behoeften te voldoen. Ze kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die jij online ziet relevanter zijn voor jou en jouw interesses. Door gebruik te maken van Zokkn.be en onze services geef je toestemming om cookies naar jouw computer of mobiele apparaten te sturen. Je kunt jouw voorkeuren via jouw browser op elk gewenst moment wijzigen door de instructies op de onderstaande links te volgen, afhankelijk van jouw browser: Internet ExplorerFirefox , ChromeSafariiOS.
Je kan op elk moment jouw toestemming voor onze cookies intrekken, zelfs als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Vergeet echter niet dat als je niet instemt met sommige van onze cookies, dat de gebruikerservaring hieronder kan lijden. De onderstaande informatie legt uit welke cookies we gebruiken op zokkn.be, waarom we ze gebruiken en waar ze vandaan komen. We geven ook in de tabel aan of een cookie een ‘permanente’ of ‘sessie’-cookie is. Het verschil is dat permanente cookies op jouw apparaat tussen browsersessies blijven staan. Ze worden geactiveerd telkens wanneer je de website bezoekt die deze specifieke cookie heeft gemaakt. Als een permanente cookie bijvoorbeeld op een website wordt gebruikt om jouw voorkeurstaal te onthouden, hoef je deze taal niet telkens te kiezen wanneer je die website bezoekt. Sessiecookies stellen ons in staat om de acties van een gebruiker te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer je het browservenster opent en eindigt wanneer je het browservenster sluit. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt. Nadat je de browser hebt gesloten, worden alle sessiecookies verwijderd.

Cookies door Served by nana’s kitchen

Sommige van de onderstaande cookies zijn geplaatst door Served by nana’s kitchen. We hebben echter ook cookies op de website van Served by nana’s kitchen die door derden zijn ingesteld. Eens de webshop gelanceerd hoor je hier dus rekening mee te houden.

 

Cookie Doel Gegevensbehoud
catAccCookies Deze cookie zorgt ervoor dat de cookie-bar niet op elke pagina toont na toestemming. 12 maanden
woocommerce_cart_hash Bevat informatie over de winkelwagen en helpt woocommerce bij wijzigingen in de winkelwagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie. Sessie
woocommerce_items_in_cart Bevat informatie over de winkelwagen en helpt woocommerce bij wijzigingen in de winkelwagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie. Sessie
woocommerce_recently_viewed Bevat de producten die jij tijdens jouw sessie hebt bekeken. Sessie
wp_woocommerce_session_ Dit is een unieke code zodat wij jouw winkelwagen in onze database terug kunnen vinden. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie. Sessie
Mailchimp_user_email, mailchimp_landing_site, mailchimp.cart.current_email, mailchimp.cart.previous_email Om de nieuwsbrief te registreren, gebruikt Mailchimp cookies om informatie op te slaan die is vastgelegd met gebruikersinvoer. De eerste 2 cookies vervallen binnen 28 dagen, de derde en vierde cookies verlopen met de sessie. 28 dagen,
28 dagen,
SessieSessie

 

Web-analyse door Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. We raadplegen Google Analytics-software om informatie te verzamelen over hoe jij zokkn.be gebruikt. Met die informatie kunnen wij rapporten samenstellen die ertoe bijdragen dat we de website verbeteren. Google Analytics slaat onder andere informatie op over de pagina’s die je bezoekt op Zokkn.be, de tijd die je op elke Zokkn.be-pagina doorbrengt, hoe je op de site bent gekomen en waarop je klikt terwijl je de site bezoekt. Deze veilig bewaarde cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle door deze cookies verzamelde informatie is volstrekt anoniem. We gebruiken dergelijke informatie alleen om onze website te verbeteren. Als je niet wilt dat Google Analytics alle websites bijhoudt, ga je naar: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Cookie Doel Gegevensbehoud
_ga, _gid Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 38 maanden
_gat Gebruikt om het aantal verzoeken dat moet worden gedaan aan doubleclick.net te beperken. 38 maanden

 

Cookies van derde partijen

Third Party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook. Door gebruik te maken van Zokkn.be gaat de gebruiker akkoord met het plaatsen van deze cookies.

 

Cookie Doel Gegevensbehoud
datr We plaatsen de datr-cookie wanneer een webbroser facebook.com bezoekt (behalve iframes voor sociale plugins), en de cookie helpt ons om verdachte inlog activiteiten te identificeren en gebruikers veilig te houden. 24 maanden
dpr Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op ten behoeve van de targeting/advertising. 2 maanden
fr Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op ten behoeve van de targeting/advertising. 3 maanden
sb Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op ten behoeve van de targeting/advertising. 24 maanden

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.