Algemene voorwaarden

Identiteit onderneming

Zokk'n is de geregistreerde domeinnaam van deze website, eigendom van Served by nana’s kitchen, de commerciële naam van de eenmanszaak onder naam van Nadia De Leyn. Met Zokk'n refereren we naar de merknaam van de collectie sokken. Maar dit had u begrepen. Het btw-nummer is BE0672339266. Het adres van de handelsactiviteit staat officieel geregistreerd op Statiestraat 46, 2180 Ekeren. Bereikbaar op het nummer +32 478 367 609 of via e-mail naar info@zokkn.be. Hieronder wordt naar deze partij verwezen met 'de ondernemer'.

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument (zijnde de aankoper). De algemene voorwaarden staan steeds vrij toegankelijk beschikbaar op de website en dienen geraadpleegd te worden voor het overgaan tot een aankoop. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig of deels vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst én deze voorwaarden voor het overige standhouden maar het is wel zo dat die volledig of deels vernietigde bepaling zo snel mogelijk vervangen wordt in onderling overleg en bovendien zal de nieuwe bepaling de oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderen. Als er zich een situatie voordoet die niet letterlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan zal deze situatie worden beoordeeld ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden. Dit geldt voor alle onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden.

Het aanbod

De ondernemer levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt aangeboden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. De informatie maakt het voor de consument duidelijk wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft de prijs inclusief BTW; de verzendkosten; de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt; de voorwaarden bij het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument kan geraadpleegd worden; de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de beschikbare maten, kleuren, en materialen. 

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer zo snel als mogelijk (zie verzenden & retourneren) langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang dit niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Het kan voorvallen dat de elektronische verwerking van een bestelling simultaan met een andere bestelling gebeurt waardoor de voorraad tijdelijk onnauwkeurig wordt weergegeven. In dit geval zal de ondernemer met de consument contact opnemen om over een volgende stap een overeenkomst te maken, hetzij in een annulering met refund van de bestelling hetzij in het oplijsten van de gegevens op een klantenlijst voor de eerstvolgende nieuwe levering.

Herroepingsrecht 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Omwille van hygiënische redenen mag de verpakking niet losgemaakt zijn door de klant. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Een aankoopbewijs is verplicht. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient het product binnen 14 dagen retour gestuurd te worden. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij anders wordt overeengekomen. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten en voor de gevolgen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De ondernemer is niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Gebreken

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. De producten moeten in de originele verpakking worden terug gestuurd, en vaneigens in de staat waarin ze werden geleverd, namelijk als 'nieuw'.

Leveren en uitvoeren 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor vertragingen die ontstaan door derden als de ondernemer kan bewijzen alles te hebben gedaan wat in zijn macht ligt om de afgesproken levertermijn te respecteren. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer in overeenkomst met de consument zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Het risico van beschadiging aan het product en/of een verloren product ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Betaling

Betaling gebeurt via de manier die de consument zelf heeft gekozen bij het plaatsen van de bestelling. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het betrokken arrondissement van het bedrijf (Antwerpen) bevoegd.